THE สธอ.65 DIARIES

The สธอ.65 Diaries

The สธอ.65 Diaries

Blog Article

Thailand's Background within the early kingdoms until finally currently, as well as one-way links to more details about the history of Thailand.

คลังความรู้ เอกสารรายงานและสิ่งพิมพ์

สำหรับแจ้งจำนวนนักธรรม-รายนามประธานสนามสอบ

• ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ทั่วราชอาณาจักร บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน และอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสงขรณ์พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามจนแล้วเสร็จ และทรงมีรับสั่งให้สร้างเรือสำเภาก่อด้วยอิฐในวัดยานนาวา เพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าเรือสำเภานั้นมีรูปร่างลักษณะอย่างไร เพราะทรงเล็งเห็นว่าภายหน้าจะไม่มีการสร้างเรือสำเภาอีกแล้ว

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร

สำหรับแจ้งจำนวนส่งสอบ-ขาดสอบ-คงสอบ ธรรมศึกษา

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำมะโน/สำรวจ สำมะโน ​​ - สำมะโนประชากรและเคหะ

เอกสารเผยแพร่ click here ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เอกสาร รายงานและสิ่งพิมพ์ที่มีจำหน่าย

กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ • กรมหมื่นเจษฏาบดินทร์ • กรมพระยาบำราบปรปักษ์ • กรมหมื่นเสพสุนทร • กรมหมื่นสุนทรธิบดี • กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ • กรมพระพิทักษเทเวศร์ • กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ • กรมพระยาเดชาดิศร • กรมหมื่นสนิทนเรนทร์ • กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา • กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ • กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์ • กรมหลวงวงศาธิราชสนิท • กรมขุนสถิตย์สถาพร • กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา • กรมหลวงวรศักดาพิศาล • กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ • กรมขุนวรจักรธรานุภาพ • กรมหมื่นถาวรวรยศ

ตัวอักษร: ก ก ก เกี่ยวกับ สสช. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ประวัติสำนักงาน ผู้บริหาร โครงสร้างสำนักงานสถิติแห่งชาติ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Report this page